V Wiki

Verenigingsrecht

Verenigingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de regels en voorschriften die van toepassing zijn op verenigingen, oftewel organisaties die worden opgericht door een groep mensen met een gemeenschappelijk doel. Het verenigingsrecht omvat onder meer de regels voor de oprichting, structuur en governance van verenigingen, alsmede hun rechten en verplichtingen.

Enkele belangrijke wetten met betrekking tot verenigingsrecht zijn:

 1. Burgerlijk Wetboek: dit is de basiswetgeving die van toepassing is op alle verenigingen in Nederland. Het bevat bepalingen over de oprichting, structuur, doelstellingen, bestuur en ontbinding van verenigingen.

 2. Wet op de verenigingen en stichtingen (Wet V&S): deze wet bevat specifieke bepalingen met betrekking tot de registratie van verenigingen en stichtingen bij de Kamer van Koophandel, alsmede de vereisten waaraan deze organisaties moeten voldoen.

 3. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): deze Europese privacywetgeving is van toepassing op alle organisaties, waaronder verenigingen, die persoonsgegevens verwerken.

 4. Wet op de ondernemingsraden (WOR): deze wet bevat bepalingen over de medezeggenschap van werknemers binnen organisaties, waaronder ook verenigingen.

 5. Belastingwetgeving: verenigingen zijn onderworpen aan verschillende belastingen, waaronder de vennootschapsbelasting en de btw. De relevante wetgeving hierover is onder meer de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de omzetbelasting.

Het is belangrijk voor verenigingen om op de hoogte te zijn van de relevante wetgeving en deze correct toe te passen om te voorkomen dat ze in strijd handelen met de wet en het risico lopen op boetes en andere juridische problemen.

Wat staat er in de wet over verenigingen?

In het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn verschillende bepalingen opgenomen over verenigingen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de wet worden behandeld:

 1. Oprichting: De wet bepaalt dat een vereniging kan worden opgericht door twee of meer personen die zich verbinden tot samenwerking op een bepaald gebied (artikel 2:26 BW).
 2. Doelstellingen: Een vereniging heeft een bepaald doel waarvoor zij is opgericht. De statuten van de vereniging moeten de doelstellingen omschrijven (artikel 2:27 BW).
 3. Bestuur: De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat uit minimaal één persoon bestaat (artikel 2:44 BW). De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten.
 4. Leden: Een vereniging kan leden hebben. De statuten moeten regels bevatten over de toetreding en uitsluiting van leden (artikel 2:35 BW).
 5. Besluitvorming: De algemene vergadering van de vereniging is het hoogste orgaan en neemt besluiten over belangrijke zaken zoals de benoeming en ontslag van bestuursleden en het goedkeuren van de jaarrekening (artikel 2:41 BW).
 6. Ontbinding: Een vereniging kan worden ontbonden op grond van een besluit van de algemene vergadering of door een uitspraak van de rechter (artikel 2:19 BW).
 7. Aansprakelijkheid: Het bestuur van een vereniging is in principe aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Echter, als het bestuur kan aantonen dat het niet verwijtbaar heeft gehandeld, kan het de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten (artikel 2:44 BW).

Het is belangrijk voor verenigingen om de relevante bepalingen in de wet goed te kennen en zich eraan te houden om te voorkomen dat ze in strijd handelen met de wet en het risico lopen op boetes en andere juridische problemen. Daarom is het raadzaam om bijvoorbeeld een jurist te raadplegen bij het opstellen van de statuten of bij belangrijke besluiten.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten