Financiering surseance

Er zijn diverse manieren om ‘levend’ uit een surseanceprocedure te komen. Alle manieren hebben één gemeenschappelijke factor: er dienen namelijk financiële middelen komen om de periode te overbruggen of de (gedeeltelijke) voldoening te financieren. Over het algemeen heeft de betreffende onderneming deze financiële middelen niet meer, anders was het evident ook niet in surseance terecht gekomen.Er zijn echter toch verschillende mogelijkheden om de herstructurering via surseance te financieren. E...
Lees verder

Chapter 11

De Amerikaanse Bankruptcy Code kent twee Bankruptcy procedures, namelijk Chapter 7 en Chapter 11. Chapter 7 is gericht op liquidatie en is equivalent met de Nederlandse faillissementsprocedure. De Chapter 11 procedure is echter gericht op reorganisaties. Chapter 11 is derhalve net zoals de Nederlandse surseance gericht op instandhouding en continuïteit van de onderneming. Effecten- en aandelenmakelaren zijn echter uitgesloten van de Chapter 11 procedure.Het doel van Chapter 11 Het US Supreme Co...
Lees verder

Arbeidsovereenkomst – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 10. Arbeidsovereenkomst   Afdeling 1. Algemene bepalingen   Artikel 610 1.De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 2.Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkoms...
Lees verder

Opdracht – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 7. Opdracht   Afdeling 1. Opdracht in het algemeen   Artikel 400 1.De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of he...
Lees verder

Huur bedrijfsruimte & Pacht – Bijzondere overeenkomsten (Boek 7 BW)

Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte   Artikel 290 1.De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op huur en verhuur van bedrijfsruimte. 2.Onder bedrijfsruimte wordt verstaan: a.een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een ...
Lees verder

Huur – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 4. Huur   Afdeling 1. Algemene bepalingen   Artikel 201 1.Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. 2.Huur kan ook op vermogensrechten betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van deze afdeling en de afdelingen 2–4 van toepassing,...
Lees verder

Schenking – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 3. Schenking   Artikel 175 1.Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. 2.Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.   Artikel 176 lndien de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de sch...
Lees verder

Consumentenkredietovereenkomsten – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 2a. Consumentenkredietovereenkomsten Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 57 1.In deze titel wordt verstaan onder: a.consument: een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen; b.kredietgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten krediet verleent of toezegt; c.kredietoveree...
Lees verder

Financiëlezekerheidsovereenkomsten – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 2. Financiëlezekerheidsovereenkomsten Artikel 51 In deze titel wordt verstaan onder: a.financiëlezekerheidsovereenkomst: een financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht of een financiëlezekerheidsovereenkomst tot vestiging van een pandrecht; b.financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht: een overeenkomst op grond waarvan de onder d, e of f bedoelde goederen worden overgedragen als waarborg voor een verplichting; c.financiëlezekerh...
Lees verder

Koop en ruil – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen   Artikel 1 Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.   Artikel 2 1.De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan. 2.De tussen partijen opgemaakte akt...
Lees verder