Arbeidsovereenkomst – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 10. Arbeidsovereenkomst   Afdeling 1. Algemene bepalingen   Artikel 610 1.De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 2.Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkoms...
Lees verder

Opdracht – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 7. Opdracht   Afdeling 1. Opdracht in het algemeen   Artikel 400 1.De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of he...
Lees verder

Huur bedrijfsruimte & Pacht – Bijzondere overeenkomsten (Boek 7 BW)

Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte   Artikel 290 1.De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op huur en verhuur van bedrijfsruimte. 2.Onder bedrijfsruimte wordt verstaan: a.een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een ...
Lees verder

Huur – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 4. Huur   Afdeling 1. Algemene bepalingen   Artikel 201 1.Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. 2.Huur kan ook op vermogensrechten betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van deze afdeling en de afdelingen 2–4 van toepassing,...
Lees verder

Schenking – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 3. Schenking   Artikel 175 1.Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. 2.Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.   Artikel 176 lndien de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de sch...
Lees verder

Consumentenkredietovereenkomsten – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 2a. Consumentenkredietovereenkomsten Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 57 1.In deze titel wordt verstaan onder: a.consument: een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen; b.kredietgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten krediet verleent of toezegt; c.kredietoveree...
Lees verder

Financiëlezekerheidsovereenkomsten – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 2. Financiëlezekerheidsovereenkomsten Artikel 51 In deze titel wordt verstaan onder: a.financiëlezekerheidsovereenkomst: een financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht of een financiëlezekerheidsovereenkomst tot vestiging van een pandrecht; b.financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht: een overeenkomst op grond waarvan de onder d, e of f bedoelde goederen worden overgedragen als waarborg voor een verplichting; c.financiëlezekerh...
Lees verder

Koop en ruil – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen   Artikel 1 Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.   Artikel 2 1.De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan. 2.De tussen partijen opgemaakte akt...
Lees verder

Auteursrecht

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is eene nieuwe regeling van het auteursrecht vast te stellen; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: ...
Lees verder

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen te stellen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel va...
Lees verder