Leiderschap Management Modellen Ondernemerschap Procesmanagement

BOB-Model

Het BOB-model, waarbij BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming, betreft een structuur die wordt gebruikt om effectief door het proces van probleemoplossing en besluitvorming te gaan. Het model is ontworpen om te voorkomen dat men te snel tot conclusies komt zonder voldoende analyse en reflectie. Onderstaand een visuele weergave van het model, gevolgd door toelichting. 

 1. Beeldvorming (hier wordt ongeveer 40% van de tjd aan gespendeerd):
 • Vragen: Wat is het probleem of de uitdaging? Welke feiten zijn bekend? Wie zijn de betrokkenen? Wat zijn de context en de omvang van het probleem?
 • Vergadermethodiek: In deze fase gaat het om het verzamelen van informatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door brainstormsessies, het verzamelen van gegevens, interviews of het delen van ervaringen.
 • Gewenst resultaat: Een duidelijk begrip van de situatie en alle relevante factoren.

2. Oordeelsvorming (hier wordt ongeveer 40% van de tjd aan gespendeerd):

 • Vragen: Wat zijn mogelijke interpretaties van de feiten? Wat zijn de verschillende perspectieven op het probleem? Welke oordelen kunnen worden gevormd op basis van de beschikbare informatie?
 • Vergadermethodiek: Discussies en analyse van de verzamelde informatie. Het kan nuttig zijn om verschillende standpunten te verkennen en te begrijpen.
 • Gewenst resultaat: Een goed geïnformeerde evaluatie van de situatie, inclusief verschillende meningen en oordelen.

3. Besluitvorming (hier wordt ongeveer 20% van de tjd aan gespendeerd)

 • Vragen: Welke opties zijn beschikbaar? Welke keuzes kunnen worden gemaakt op basis van de verzamelde informatie en de gevormde oordelen? Wat zijn de consequenties van elke optie?
 • Vergadermethodiek: Het nemen van beslissingen op basis van de verzamelde informatie en gevormde oordelen. Hierbij kunnen stemrondes, consensusvorming of andere besluitvormingsmethoden worden toegepast.
 • Gewenst resultaat: Een weloverwogen beslissing met duidelijke actieplannen voor implementatie.

Het BOB-model benadrukt het belang van het volgen van een gestructureerde aanpak in besluitvormingsprocessen en vergaderingen. Door de drie fasen te doorlopen, kan een groep een meer integraal begrip van het probleem ontwikkelen en betere beslissingen nemen. Het model moedigt aan om niet overhaast door het proces te gaan en biedt een raamwerk voor georganiseerde en doordachte besluitvorming.

Toepassing

Het toepassen van het BOB-model vereist een gestructureerde aanpak gedurende de verschillende fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Onderstaand enkele stappen die je kunt volgen bij het toepassen van het BOB-model:

 1. Beeldvorming:
 • Identificeer het probleem of de uitdaging.
 • Verzamel alle beschikbare feiten en informatie met betrekking tot het probleem.
 • Identificeer de belanghebbenden en begrijp hun standpunten.
 • Analyseer de context en de omvang van het probleem.

2. Oordeelsvorming:

 • Evalueer de verzamelde informatie kritisch.
 • Identificeer verschillende perspectieven en interpretaties van de feiten.
 • Stimuleer open discussie en brainstorming om verschillende meningen te verkennen.
 • Probeer consensus te bereiken over gedeelde oordelen en standpunten.

3. Besluitvorming:

 • Identificeer mogelijke oplossingen of beslissingsopties.
 • Evalueer de voor- en nadelen van elke optie.
 • Neem een beslissing op basis van de beste beschikbare informatie en oordelen.
 • Ontwikkel actieplannen voor de implementatie van de genomen beslissing.

Tijdens elke fase is het belangrijk om de juiste vergadermethodiek en communicatiestrategieën te gebruiken. Enkele voorbeelden:

Beeldvorming Vergadermethodiek:

 • Brainstormsessies, verzamelen van gegevens, interviews.
 • Open discussies om een volledig begrip van de situatie te verkrijgen.

Oordeelsvorming Vergadermethodiek:

 • Gerichte discussies, analyse van meningen en perspectieven.
 • Het gebruik van tools zoals SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen) kan nuttig zijn.

Besluitvorming Vergadermethodiek:

 • Stemrondes, consensusvorming, besluitvorming op basis van meerderheid.
 • Zorg voor een duidelijke en gestructureerde besluitvormingsprocedure.

Het BOB-model is een iteratief proces, wat betekent dat het mogelijk is om terug te keren naar eerdere fasen als nieuwe informatie opduikt of als er behoefte is aan verdere analyse. Het doel is -en blijft- om een weloverwogen en effectieve beslissing te nemen die wordt ondersteund door een grondige analyse en discussie.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het model?

Hoewel het BOB-model een waardevol raamwerk is voor gestructureerde besluitvorming en probleemoplossing, zijn er enkele kanttekeningen en overwegingen waar rekening mee moet worden gehouden:

 1. Lineaire benadering: Het BOB-model suggereert een lineaire progressie van beeldvorming naar oordeelsvorming en vervolgens naar besluitvorming. In de praktijk kunnen deze fasen echter overlappen en iteratief zijn. Situaties kunnen veranderen, waardoor het noodzakelijk wordt terug te gaan naar eerdere fasen.
 2. Tijd en middelen: Het model kan tijdrovend zijn, vooral in situaties waar snelheid van essentieel belang is. Sommige beslissingen vereisen onmiddellijke actie, en het te lang stilstaan bij beeldvorming en oordeelsvorming kan leiden tot vertragingen.
 3. Subjectiviteit: Oordeelsvorming is inherent subjectief en kan beïnvloed worden door persoonlijke meningen en ervaringen. Het is belangrijk om bewust te zijn van mogelijke vooroordelen en ervoor te zorgen dat verschillende perspectieven worden meegenomen.
 4. Complexe problemen: In sommige gevallen kunnen problemen complex en ambigu zijn, waardoor het moeilijk is om een duidelijk beeld te vormen. Het model kan minder effectief zijn in situaties waarin er veel onzekerheid heerst.
 5. Groepsdynamiek: Het succes van het BOB-model is sterk afhankelijk van de effectiviteit van de groepsdynamiek. Dominante stemmen kunnen de discussie domineren, en er bestaat het risico dat sommige perspectieven over het hoofd worden gezien.
 6. Onverwachte gebeurtenissen: Het model gaat uit van een voorspelbaar verloop, maar in de praktijk kunnen onverwachte gebeurtenissen optreden die de dynamiek en prioriteiten van het besluitvormingsproces veranderen.
 7. Implementatie en follow-up: Het model richt zich sterk op het besluitvormingsproces, maar de implementatiefase en follow-up zijn ook cruciaal. Het succes van een besluit hangt af van hoe goed het wordt uitgevoerd en gevolgd.

Ondanks deze kanttekeningen blijft het BOB-model een nuttige leidraad voor gestructureerde besluitvorming. Het is belangrijk om flexibel te zijn bij het toepassen van het model en rekening te houden met de specifieke behoeften en omstandigheden van elke situatie.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten