Internationaal Management Management Modellen Strategie

Cage Distance Framework

Cultuurverschillen 2Als gevolg van globalisering zijn ondernemingen frequent op zoek naar nieuwe afzetmarkten in het buitenland. Om te bepalen of een land interessant is zullen aantal zaken in kaart gebracht moeten worden. Die zaken gaan verder dan het bepalen van de markt en het potentieel voor een product of dienst. Landen verschillen in een groot aantal aspecten van elkaar zoals qua cultuur, politiek/rechtssyteem, valuta, besturing van een organisatie, economie, technologie en demografie. In het CAGE Distance framework wordt op basis van vier aspecten de verschillen tussen landen geanalyseerd. Deze vier aspecten zijn: culturele-, bestuurlijke-, geografische- en economische afstand.

Toepassing
Middels het CAGE Distance Framwork kan de impact van de verschillende afstanden op de internationale activiteiten van een onderneming in kaart gebracht worden. Hieronder worden de vier aspecten uit het model waar twee landen op kunnen verschillen uiteengezet.

Culturele afstand: landen kunnen op cultureel gebied substantieel van elkaar verschillen. Zo verschillen landen op basis van normen en waarden, religie, ras, taal, gedrag, opleidingsniveau en of ze individualistisch of collectivistisch zijn ingesteld. Op sommige aspecten kan een organisatie zich aanpassen en de culturele afstand overbruggen, maar er zijn ook veel aspecten die moeilijk overbrugbaar zijn. Taal is bijvoorbeeld aan te leren, maar omgaan met andere normen en waarden vergt veel meer moeite dan een studie.

Bestuurlijke afstand: ook hier kunnen enorme verschillen bestaan tussen landen. Het gaat hier om aspecten als het politiek/juridisch systeem, de handelsrelatie tussen twee landen en machtsafstand binnen organisaties. Komt er bijvoorbeeld veel corruptie voor en wat zijn de regels wat betreft belasting en of ondernemingsrecht. De handelsrelatie zegt iets over de mate van economische integratie tussen landen. Hierbij kan worden gedacht aan de munteenheid die wordt gehanteerd en in hoeverre er importbarrières zijn zoals heffingen of quota.
Wereldwijd zijn een aantal vrijhandelszones ontstaan, waar vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk is. Economische integratie kent veel fasen. De fases gaan van een gemeenschappelijk uitvoertarief tot een gemeenschappelijke munt of fiscaal systeem. Machtsafstand gaat over de mate van hiërarchische verschillen in organisaties.

Geografische afstand: naast de afstand en grote van een land zijn de infrastructuur, transport en communicatiemogelijkheden zeer belangrijk. Het is evident dat producten en diensten gedistribueerd moeten kunnen worden.

Economische afstand: economisch gezien verschillen landen wat betreft bruto binnenlands product, export, import, inkomen per hoofd van de bevolking, valuta en het economisch systeem. Het welzijn en het inkomen van de afnemers is het belangrijkste element als het gaat om de economische afstand voor een bedrijf. Daarnaast verschillen de prijzen van resources, diensten en arbeidskrachten in landen. Veel bedrijven kiezen er dan ook voor een gedeelte van de bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan andere landen in verband met de flinke kostenreductie die dit met zich mee kan brengen.

Het uiteindelijke resultaat is een goed beeld van de verschillen tussen landen en maakt de mate waarin een markt aantrekkelijk is om te bedreden enigszins inzichtelijk. Het model biedt een organisatie inzicht in de te volgen strategie wat betreft globalisatie en hoe verschillen kunnen worden verkleind.

Aandachtspunten
Het CAGE Distance Framework biedt een organisatie inzicht in de marktaantrekkelijkheid en de verschillen tussen landen. Voor een complete analyse zullen ook de aspecten als de marktvraag, markgroei en de concurrentie in kaart gebracht moeten worden. Ter ondersteuning van dit model en de keuze tot globalisatie worden de modellen AAA-Triangle en Cultuurdimensies van Hofstede aanbevolen voor nadere bestudering.

Literatuur
Ghemawat, P. (2001). Distance still matters: the hard reality of global expansion. Harvard Business Review
Ghemawat, P. (2007). Redefinig global strategy. Boston: Harvard Business School Press.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.