HRM Modellen

Job Characteristics Model (JCM)

Het Job Characteristics Model (JCM) is een theoretisch kader ontwikkeld door Richard Hackman en Greg Oldham in de jaren 70. Het model is bedoeld om inzicht te bieden in hoe bepaalde kenmerken van een baan van invloed kunnen zijn op de motivatie, tevredenheid en prestaties van werknemers. Het JCM suggereert dat bepaalde aspecten van het werk kunnen leiden tot een verhoogd gevoel van persoonlijke voldoening en motivatie. JCM identificeert vijf kernkenmerken van een baan die van invloed zijn op de motivatie van werknemers:

Job Characteristics Model (JCM)
 1. Variëteit in vaardigheden (Skill Variety): Dit verwijst naar de mate waarin een baan verschillende vaardigheden en talenten vereist. Een baan met meer variatie in vaardigheden kan werknemers uitdagen en hun interesse wekken.
 2. Taakidentiteit (Task Identity): Dit betreft de mate waarin een werknemer een duidelijke en complete taak kan voltooien. Het hebben van een taak met identiteit stelt werknemers in staat om het eindresultaat van hun werk te zien, wat bijdraagt aan een gevoel van voldoening.
 3. Taakbetekenis (Task Significance): Dit verwijst naar de mate waarin het werk van de werknemer impact heeft op andere mensen, zowel binnen als buiten de organisatie. Taken met meer betekenis kunnen een gevoel van zingeving en bijdrage aan de samenleving bevorderen.
 4. Autonomie (Autonomy): Autonomie heeft betrekking op de mate waarin werknemers controle en vrijheid hebben bij het uitvoeren van hun taken. Hogere autonomie geeft werknemers meer beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid.
 5. Feedback van het werk (Feedback from the Job): Dit betreft de mate waarin werknemers directe informatie ontvangen over hoe goed ze hun werk doen. Regelmatige feedback helpt werknemers om hun prestaties te begrijpen en verbeteringen aan te brengen.

Volgens het JCM leidt een baan die deze vijf kenmerken in voldoende mate bevat, tot drie psychologische toestanden bij werknemers: ervaren betekenisvolheid van het werk, ervaren van verantwoordelijkheid voor de resultaten, en kennis van de resultaten van het werk. Deze psychologische toestanden worden op hun beurt geassocieerd met hogere motivatie, tevredenheid en prestaties van werknemers.

Gebruik van het model

Met behulp van dit model kan het volgende gedaan worden om in dit licht e.e.a. te verbeteren en te verrijken:

 1. Combineer taken om variëteit in vaardigheden te vergroten en taakidentiteit te verbeteren. Banenvergroting en jobrotatie zijn populaire strategieën om dit te bereiken.
 2. Wijs grotere, meer significante taken toe aan mensen, zodat ze zich verbonden voelen met en verantwoordelijkheid voelen voor de resultaten. Dit verhoogt taakidentiteit en betekenis.
 3. Vraag werknemers naar hun ideeën en percepties met betrekking tot taakbetekenis. Als de baan zelf niet sociaal betekenisvol is, kunt u manieren vinden om bij te dragen aan de gemeenschap via fondsenwerving op de werkplek en andere evenementen.
 4. Verhoog deelname aan besluitvorming en delegeer meer verantwoordelijkheid om autonomie te verbeteren.
 5. Open communicatiekanalen om de frequentie en kwaliteit van feedback te verbeteren.
 6. Deel feedback van klanten, cliënten en andere belanghebbenden.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het model?

Ondanks de waardevolle inzichten die het Job Characteristics Model (JCM) biedt, zijn er ook enkele kanttekeningen en beperkingen te duiden:

 1. Individuele verschillen: Het JCM houdt geen rekening met individuele verschillen tussen werknemers, zoals persoonlijkheidskenmerken, waarden en behoeften. Wat als motiverend wordt beschouwd, kan van persoon tot persoon verschillen.
 2. Contextuele factoren: Het model houdt mogelijk geen rekening met de bredere context van de organisatie en externe factoren die de motivatie van werknemers kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, organisatiecultuur, leiderschap en externe economische omstandigheden kunnen ook van invloed zijn.
 3. Complexiteit van motivatie: Motivatie is een complex fenomeen en wordt beïnvloed door verschillende factoren, zowel op het werk als buiten het werk. Het JCM vereenvoudigt motivatie tot vijf kernkenmerken en kan daardoor bepaalde aspecten missen.
 4. Dynamische aard van werk: Het JCM behandelt werk als een statische entiteit, terwijl banen en taken vaak veranderen in de loop van de tijd. Dynamische veranderingen in de aard van het werk worden mogelijk niet volledig weerspiegeld in het model.
 5. Theorievorming: Het JCM is gebaseerd op de aanname dat het vergroten van de motivatie leidt tot betere prestaties en tevredenheid. Sommige onderzoeken hebben echter aangetoond dat de relatie tussen motivatie en prestaties complexer is en ook wordt beïnvloed door andere factoren.
 6. Toepasbaarheid in diverse sectoren: Het model is oorspronkelijk ontwikkeld op basis van onderzoek in de context van productiewerk. Het is mogelijk dat bepaalde aspecten minder relevant zijn voor andere sectoren, zoals de dienstensector of creatieve industrieën.
 7. Verandering in werkomgeving: Het JCM is ontstaan in een tijd waarin de traditionele werkstructuren dominant waren. In de hedendaagse snel veranderende werkwereld, met bijvoorbeeld de opkomst van telewerken en flexibele werkschema’s, kunnen de inzichten van het model mogelijk aanpassingen vereisen.

Hoewel deze kanttekeningen belangrijk zijn om in overweging te nemen, blijft het Job Characteristics Model een waardevol instrument voor het begrijpen en verbeteren van de motivatie en prestaties van werknemers, mits het wordt toegepast met een goed begrip van de beperkingen ervan.

LITERATUUR

1. Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16, 2, 250-279.
2. Hackman, R. J., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. San Francisco, CA: Addison Wesley.
3. Oldham, G.R., & Hackman, J. R. (2010).  Not What It Was and Not What It Will Be: The Future of Job Design Research.” 31, 2, 463-479.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten