Corporate antropologie volgens Braun & Kramer

Teneinde te begrijpen hoe organisaties bewegen, is het noodzakelijk naar de belangrijkste bouwstenen van deze constructen te kijken: de mens. En dan niet alleen naar de psychologische, individuele mens, maar vooral ook naar de mens als groepsdier. Organisaties bestaan immers uit groepen mensen. Of antropologisch gesteld: uit allerlei tribes, elk met eigen stamhoofd, eigen rituelen en spelregels. Willen we groepen begrijpen, beinvloeden, veranderen alsook sturen, dan zullen we moeten kijken hoe ...
Lees verder

Appreciative Inquiry (AI)

Appreciative Inquiry (AI) betreft een model voor organisatieverandering en is gegrond in de positieve psychologie. Bij de positieve psychologie wordt ervan uitgegaan dat mensen vanzelf beter gaan functioneren wanneer aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van de positieve eigenschappen. Opgemerkt dient te worden dat deze benadering de negatieve gevoelens niet buiten beschouwing laat.Een tweede aspect van inspiratie voor AI betreft het oplossingsgericht werken, inhoudende dat wordt geplei...
Lees verder

Verandermanagement & Leadership (Post HBO)

Om vastgestelde organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn dat de koers van de organisatie gewijzigd dient te worden.  Dit impliceert doorgaans dan ook een organisatieverandering. Om een veranderproces succesvol te realiseren, is het noodzakelijk dat er afdoende kennis, inzicht en kunde aanwezig is. Zonder voorgenoemde kan een ingezette verandering voltrekt verkeerd uitpakken met vergaande consequenties. U heeft immers te maken met bestaande stru...
Lees verder

8 Step Change Model: 8 stappen van het veranderproces volgens John Kotter

Ten behoeve van een verandering in een organisatie succesvol te implementeren heeft prof. J.P Kotter van de Harvard Business School een achttal succesfactoren voor verandering opgesteld.  Kritisch hierbij is dat de acht factoren, ofwel de fasen, in een logische volgorde worden toegepast.Op grond van de door Kotter acht geformuleerde fases kunnen feitelijk drie hoofdfasen worden onderscheiden, namelijk: Bereid de weg voor (unfreeze) Stap 1 & 2 Maak een plan van aanpak en voer he...
Lees verder

Stappenplan voor het ontwerpen van een werkconferentie

Werkconferenties kunnen worden beschouwd als een speelveld waarop deelnemers met elkander aan de slag zijn. Dit kent dus een dimensie van inhoud en tijd. Bij de inhoud staat enerzijds het WAT (de zakelijke aspecten) centraal en anderzijds het WIE (de mensen).Bij de tijd staat logischerwijs enerzijds de toekomst centraal en anderzijds het verleden en heden. Laatstgenoemde verwijst in dit verband naar terugblikken, reflecteren, begrijpen, analyseren en onderzoeken, daar de toekomst gekenmerkt wor...
Lees verder

Vier benaderingen voor het succesvol realiseren van verandering

De Holland Consulting Group (2005) heeft vier krachtige benaderingen uiteengezet voor het succesvol realiseren van verandering. De vier benaderingen betreffen: een elders beproefde oplossing invoeren, een noodzakelijke verandering doorvoeren, een verandering van binnenuit mogelijk maken en een vitaal bedrijfsconcept introduceren. Voorgenoemde benaderingen worden afgewisseld met voorbeelden om zichtbaar te maken voor welke strategie is gekozen voor de verschillende verandervraagstukken. De vier ...
Lees verder