Change management Management Modellen Strategie

Kleurentheorie van Caluwé

Mensen denken op een bepaalde manier binnen de organisatie welke de cultuur binnen een organisatie sterk bepalen. Als gevolg van marktveranderingen moet er vaak op een andere manier worden gewerkt welke de culturele basis binnen een organisatie vaak raakt. Bij een veranderproces is het daarom noodzakelijk om inzicht te krijgen in de cultuur en dus te kijken hoe betrokkenen denken om een verandertraject succesvol in te steken. Om zicht te krijgen in de denkpatronen heeft de Caluwe denkpatronen in vijf groepen verdeeld en deze met verschillende kleuren benoemd, namelijk:

 • Geel: bijeenbrengen van belangen, het stellen en effectief nastreven van complexe doelen.
 • Blauw: van tevoren vastleggen van het resultaat, het specificeren van eisen, het achtereenvolgens uitvoeren van activiteiten en het bijsturen in het licht van het te realiseren resultaat.
 • Rood: Het inzetten van HRM-instrumenten en organisatiekundige elementen om de zachte aspecten van een organisatie te veranderen.
 • Groen: mensen veranderen of bewegen door ze te motiveren om te leren. De uitkomst is sterk afhankelijk van het lerend vermogen.
 • Wit: alles verandert vanzelf en verandering is een permanent proces. Sturen is gebaseerd op de innerlijke zekerheid in plaats van de uiterlijke zekerheden. Zingeving speelt een belangrijke rol.

TOEPASSING
Het uitgangspunt van kleurdenken is het vaststellen van de cultuur binnen de onderneming en daarbij de juiste interventietechnieken te zoeken om een veranderingsproces succesvol te realiseren. Op basis van de wijze waarop gedacht binnen de organisatie kan dit worden gekoppeld aan een kleur welke onderstaand schematisch is weergegeven.

  Zaken of mensen veranderen als je
Geel – Belangen bij elkaar brengt
– Ze dwingt tot het innemen van bepaalde standpunten meningen
– Win-winsituaties creëert/coalities vormt
– De voordelen laat zien van bepaalde opvattingen
Blauw – Van tevoren een duidelijk resultaat/doel formuleert
– Een goed stappenplan maakt van begin tot eind
– De stappen goed monitort en op basis daarvan bijstuurt
– Alles zoveel mogelijk stabiel houdt en beheerst
– De complexiteit zoveel mogelijk reduceert
Rood – Ze op de juiste manier prikkelt, bijvoorbeeld door straf- of lokmiddelen
– Geavanceerde HRM-instrumenten inzet voor belonen, motiveren, promoveren, status
– Mensen iets teruggeeft voor wat zij jou geven.
Groen – Ze bewust maakt van nieuwe zienswijzen/eigen tekortkomingen (bewust-onbekwaam)
– Ze kunt motiveren om nieuwe dingen te zien/te leren/te kunnen
– Geschikte gezamenlijke leersituaties kunt creëren
Wit – Uitgaat van de wil en wens en de natuurlijke weg van de mens zelf betekenis toevoegt
– De eigen energie van mensen laat komen
– Dynamiek/complexiteit wilt zien
– Eventuele blokkades wegneemt
Symbolen en rituelen gebruikt

Onderstaand tabel geeft een overzicht van interventietechnieken die verbonden zijn aan voorgenoemde kleuren op het individu, de groep en/of de gehele organisatie.

Kleur Individu Groep Organisatie
Geel
– Personal commitment statement
– Outplacement
– Protegeconstructies
–  Confrontatievergaderingen
–  Derdepartijstrategie
–  Topstructuur
– Verbeteren kwaliteit van de arbeid-Strategische allianties
– Cao
– Onderhandelingen
Blauw
– Management by objectives
– Hygienisch werken
– Werken met een agenda
– Werken in projecten
– Archiveren
– Besluitvormingsregels
– Strategische management
– Business process redesign
– Doorlichting, audit
Rood
– Loopbaanontwikkeling
– Werving en selectie
– Taakverrijking/ taakverbreding
– Sociale activiteiten
– Teamrollen
– Management by speech
– Belonen in organisaties
– Mobiliteit en diversiteit
– Tripple ladder
Groen
– Coaching-Intensive clinic
– Feedbackgesprekken/spiegelen
– Teambuilding
– Gaming-Intervisie
– Open systems planning
– Parallelle leerstructuren
– Kwaliteitscirkels
Wit
– T-groep
– Persoonlijke groei
– Networking
– Zelfsturende teams
– Open spacebijeenkomsten
– Expliciteren mentale modellen
– Zoekconferenties
– Rituelen en mystiek
– Heilige huisje afbreken

RESULTAAT
Een veranderingstraject binnen de organisatie kan succesvol worden gerealiseerd wanneer de interventietechnieken goed zijn afgestemd op de cultuur binnen de organisatie.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de kleurentheorie van Caluwé?

Hoewel het model nuttig kan zijn om inzicht te krijgen in de diversiteit van benaderingen binnen veranderingstrajecten, zijn er ook enkele kanttekeningen te plaatsen:

 1. Simplificatie en generalisatie: De kleurentheorie van Caluwé classificeert denkstijlen in vijf kleuren: blauw, rood, geel, groen en wit. Hoewel dit een handige manier kan zijn om complexiteit te verminderen, loopt men het risico om de werkelijkheid te oversimplificeren en individuen in een enkelvoudige categorie te plaatsen, wat hun veelzijdigheid en variatie in denken kan negeren.
 2. Statische categorisatie: Het model categoriseert mensen in vaste kleuren op basis van hun voorkeursdenkstijl. Dit houdt geen rekening met de mogelijkheid dat individuen verschillende denkstijlen kunnen toepassen in verschillende situaties of fasen van verandering.
 3. Cognitieve diversiteit binnen kleuren: Hoewel de kleurentheorie verschillende denkstijlen onderscheidt, kan er binnen elke kleur nog steeds aanzienlijke variatie bestaan. Twee individuen die als ‘geel’ worden gecategoriseerd, kunnen nog steeds aanzienlijk verschillende benaderingen en perspectieven hebben.
 4. Gebrek aan wetenschappelijke validatie: De kleurentheorie van Caluwé lijkt gebaseerd te zijn op observaties en ervaringen, maar er is mogelijk beperkt empirisch onderzoek om de validiteit ervan te ondersteunen. Hierdoor kan het model als minder betrouwbaar worden beschouwd, vooral in vergelijking met benaderingen die gebaseerd zijn op uitgebreidere onderzoeksmethoden.
 5. Contextuele afhankelijkheid: De kleurentheorie houdt geen rekening met de invloed van de context op de denkstijlen van individuen. Wat in de ene situatie als een “blauwe” benadering kan worden beschouwd, kan in een andere situatie als “geel” worden gezien, afhankelijk van de omstandigheden.
 6. Potentieel voor stereotypering: Bij het gebruiken van kleuren om denkstijlen te labelen, bestaat het risico van stereotypering. Mensen kunnen bevooroordeelde aannames maken over individuen op basis van hun toegewezen kleur, wat kan leiden tot misvattingen en vooroordelen.
 7. Veranderende perspectieven: Mensen ontwikkelen zich in de loop van de tijd en kunnen hun denkstijlen aanpassen naarmate ze meer ervaring opdoen en nieuwe inzichten verwerven. Het model houdt geen rekening met deze natuurlijke evolutie van denken.

Kortom, terwijl de kleurentheorie van Caluwé nuttig kan zijn als een eenvoudige tool om denkstijlen in veranderingsprocessen te begrijpen, is het belangrijk om deze kanttekeningen in gedachten te houden en het model kritisch te benaderen. Het kan waardevol zijn om het te gebruiken als een aanvulling op andere modellen en benaderingen om een completer beeld te krijgen van de complexiteit van menselijk denken en gedrag in organisatorische contexten.

LITERATUUR
Caluwé, L., de & Vermaak, H. (2006). Lerend veranderen. Kluwer.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.