Consumentenkoop Juridisch Kennisbank

Belang van consumentenkoop

Titel 1 van boek 1 BW is van toepassing op zowel de gewone koop alsmede op de consumentenkoop. Bij de gewone koop zijn veel regels in principe aanvullend recht en bij de consumentenkoop zien we dat veel regels in principe dwingend recht zijn, met enkele uitzonderingen, waarbij dan sprake is van aanvullend recht.Uit het oogpunt van consumentenbescherming meldt artikel 7:6 BW dat de artikelen 1 tot en met 38 van boek 7 in zoverre dwingend recht zijn, dat er wel van mag worden afgeweken, maar niet ten nadele van de consument. Tevens geldt dat de rechten van de koper bij wanprestatie van de verkoper niet mogen worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 6
1. Bij een consumentenkoop kan van de afdelingen 1-7 van deze titel niet ten nadele van de koper worden afgeweken en kunnen de rechten en vorderingen die de wet aan de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper toekent, niet worden beperkt of uitgesloten.

Uitzonderingen op het dwingendrechtelijke karakter vinden we in lid 2 van artikel 7:6 BW.

Artikel 6
2. Lid 1 is niet van toepassing op de artikelen 11, 12, 13, 26 en 35, doch bedingen in algemene voorwaarden waarbij ten nadele van de koper wordt afgeweken van die artikelen, worden als onredelijk bezwarend aangemerkt.

Het dwingend recht is niet van toepassing op vijf artikelen:

-risico consumentenkoop (C)
-kosten (C+G)
-kosten consumentenkoop (C)
-betalingsplicht van de koper (C+G)
-prijsverhoging consumentenkoop (C)

C= van toepassing bij consumentenkoop; G= van toepassing bij gewone koop.

Indien bij een consumentenkoop wordt afgeweken van deze vijf artikelen dan is dat  geldig, maar indien een van de wet nadelige afwijking via een beding uit de algemene voorwaarden van de verkoper tot stand komt, dan is het beding vernietigbaar (art. 7:6 lid 2 jo. art. 6:233 BW).
Voorbeeld: de afspraak, mondeling of schriftelijk via een koopbon/bestelbon e.d., dat de consument verplicht tot het vooruitbetalen van meer dan de helft van de koopprijs, is wel een afwijking van art. 7:26 lid 2 maar rechtsgeldig.

Risico (art. 7:11 BW)
Dit artikel geldt alleen bij een consumentenkoop waarbij de zaak door de verkoper of door een door hem aangewezen vervoerder wordt bezorgd. De zaak is pas voor risico van de koper als de zaak daadwerkelijk bij de koper is bezorgd. Voorbeeld: A koopt een bankstel dat door de winkelier zal worden thuisbezorgd. Tijdens het vervoer ontstaat er schade. De schade komt voor rekening van de winkelier.

Kosten (art. 7:12 BW)
Afhankelijk van de kostensoort, zijn bijkomende kosten (bij een consumentenkoop en een gewone koop) voor rekening van de verkoper of van de koper.

Kosten consumentenkoop(art. 7:13 BW)
De verkoper is niet verplicht om de gekochte zaak te bezorgen. Als hij de zaak toch bezorgt, kan hij alleen kosten in rekening brengen, als dit van tevoren was opgegeven. Andere (bijkomende) kosten zijn bijvoorbeeld:

– installatie‑ en/of aansluitkosten
– invullen van (auto)formulieren (in verband met het kenteken)

Betalingsplicht van de koper (art. 7:26 BW)
De koper moet op het moment en op de plaats van de aflevering betalen. Bij een consumentenkoop kan de koper tot vooruitbetaling van slechts de helft worden verplicht.

Opmerking
Deze regeling is geen dwingend recht. Als wordt afgesproken dat meer dan de helft vooruit moet worden betaald, dan is deze afspraak geldig.

Prijsverhoging (art. 7:35 BW)
Als de verkoper bedingt dat hij de koopprijs mag verhogen na het sluiten van de consumentenkoop en hiertoe overgaat, dan heeft de koper een ontbindingsrecht tenzij is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaats vinden.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten