Algemene voorwaarden

Bij veel overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden ook wel de “kleine lettertjes” genoemd. De rechtsverhouding tussen de betrokken partijen worden dan niet alleen geregeld door de gesloten overeenkomst maar ook door de inhoud van de algemene voorwaarden. Op welke moment de inhoud van deze algemene voorwaarden in werking treedt, of de inhoud rechtsgeldig is en of de partij waartegen de algemene voorwaarden worden toegepast een juridische actie kunnen ondernemen tegen de...
Lees verder

Rechten van de verkoper, indien de koper zijn verplichtingen schendt.

Als de koper de koopprijs niet betaalt pleegt hij wanprestatie. De verkoper kan dan een beroep doen op zijn rechten in boek 6 en 3 van het BW. Ook mag de verkoper een beroep doen op het recht van reclame (art. 7:39 e.v. BW). Dit betekent, dat de koopovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring van de verkoper wordt ontbonden. Als gevolg hiervan wordt de verkoper weer eigenaar van de zaak en kan hij de zaak als zijn eigendom terugvorderen van de koper (revindiceren, art. 5:2 BW). Het...
Lees verder

Rechten van de koper, indien verkoper zijn verplichtingen schendt

Als de verkoper zijn verplichtingen heeft geschonden, dan heeft de koper op basis van boek 7 BW een aantal mogelijkheden om hiertegen op te treden (art. 7:21 BW). Tevens kan de koper beroep doen op de algemene regels van boek 6 BW volgens art. 7:22 BW. Zie ook de klachttermijn in art. 7:23 BW. Afhankelijk van de situatie kan de koper van de verkoper het volgende eisen: Boek 7 aflevering van ontbrekende onderdelen (art. 7:21 BW) herstel van de afgeleverde zaak vervanging van de afgelev...
Lees verder

Verplichtingen van de verkoper (consumentenkoop)

De verkoper heeft een aantal verplichtingen (art. 7:9 BW) : eigendomsoverdracht; aflevering van de zaak; de afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. 1:Eigendomsoverdracht De verkochte zaak, met toebehoren, moet in eigendom worden overgedragen. Door een levering vindt eigendomsoverdracht plaats (art. 3:84 BW). De levering van een roerende zaak gebeurt door middel van bezitsverschaffing; de levering van een onroerende zaak gebeurt door middel van het inschrijven van de n...
Lees verder

Belang van consumentenkoop

Titel 1 van boek 1 BW is van toepassing op zowel de gewone koop alsmede op de consumentenkoop. Bij de gewone koop zijn veel regels in principe aanvullend recht en bij de consumentenkoop zien we dat veel regels in principe dwingend recht zijn, met enkele uitzonderingen, waarbij dan sprake is van aanvullend recht.Uit het oogpunt van consumentenbescherming meldt artikel 7:6 BW dat de artikelen 1 tot en met 38 van boek 7 in zoverre dwingend recht zijn, dat er wel van mag worden afgeweken, maar niet ...
Lees verder

Consumentenkoop en gewone koop

Een koopovereenkomst wordt niet strikt ingevuld door de wet. In het contractenrecht (overeenkomstenrecht) geldt partijautonomie: partijen zijn voor een groot deel vrij om inhoud te geven aan hun overeenkomst, dus ook bij een koopovereenkomst. De wetgever heeft echter bij enkele overeenkomsten nadere regels in het wetboek opgenomen ter bescherming van de “zwakkere” contractspartij. Deze nadere regels komen we onder andere tegen bij de consumentenkoopovereenkomst. Wettelijk kader Artikel 5 ...
Lees verder

Consumentenkoop

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen (art. 7:1 BW). Een koop kan naast het feit dat het een zaak betreft, ook op een vermogensrecht betrekking hebben (art. 7:47 BW). Voorbeeld: koop van een recht op naam (cessie), koop van een auteursrecht, koop van een beperkt recht. De koopovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in boek 7 van het BW. Tevens zijn de regels van de overeenkomst in het algemee...
Lees verder