Innovatie Marketing Modellen Strategie

MaBa-analyse

De MaBa-analyse betreft een portfolio-analyse en een uitbreiding van de BCG-matrix. MaBa staat voor Market Attractiveness (aantrekkelijkheid bedrijfstak) en Business Attractiveness (concurrentiekracht van de onderneming). Aan de hand van deze analyse kan worden vastgesteld in welke product-marktcombinaties geïnvesteerd kan worden en in welke niet. Om tot een gedegen keuze te komen dient in eerste instantie de marktaantrekkelijkheid van de branche alsook concurrentiekracht van een onderneming te worden vastgesteld.

Zoals gesteld dient er in eerste instantie de marktaantrekkelijkheid te worden vastgesteld aan de hand van generieke criteria die voor iedere branche geldt. De criteria betreft: omvang en groei, mate van homogeniteit, concurrentie-intensiteit, concurrentiestrategieën, productdifferentiatie en fase in de PLC. Hierbij dient op schaal van 0 tot 1 te worden aangegeven hoe erop wordt gescoord alsook wordt er een weging toegekend met een max van 100 punten totaal. Onderstaand een schematische weergave ter voorbeeld.

Tabel 1: Marktaantrekkelijkheid

Factor Weging Score Totaal
Omvang en groei 20 0,4 8
Mate van homogeniteit 20 0,5 10
Concurrentie-intensiteit 20 0,4 8
Concurrentiestrategieën 20 0,7 14
Productdifferentiatie 10 0,3 3
Fase in de productlevenscyclus 10 0,7 7
Totaal 100 50

Hierna dient de concurrentiekracht van de onderneming te worden bepaald. Ook hier geldt dat dit dient te worden bepaald op basis van criteria zoals het budget van de onderneming, productiecapaciteit, productiemogelijkheden, USP’s, kwaliteit van het product en de verkoopkracht.  Tevens dient op dezelfde wijze scores te worden toegekend aan de factoren alsook dient er wederom een weging aan verbonden te zijn met een max van 100 punten. Onderstaand een schematische weergave ter voorbeeld.

Tabel 2: Concurrentiekracht

Factor Weging Score Totaal
Budget van de onderneming 20 0,4 8
Productiecapaciteit 20 0,5 10
Productiemogelijkheden 20 0,4 8
USP’s 20 0,7 14
Kwaliteit van het product 10 0,3 3
Verkoopkracht 10 0,7 7
Totaal 100 50

Op grond van bovenstaande scores kan zowel de marktaantrekkelijkheid als de concurrentiekracht in de matrix worden gezet. Vervolgens is het noodzakelijk dat iedere PMC wordt geplaatst op de juiste positie binnen de matrix. Geadviseerd wordt middels de grootte van een cirkel aan te duiden hoe belangrijk de desbetreffende PMC voor de organisatie is. Op deze manier wordt duidelijk waar prioriteit aan gegeven dient te worden. Onderstaand een visuele weergave.

Mabaanalyse

Door middel van de MaBa-analyse kan een organisatie vaststellen in welke product-marktcombinaties geïnvesteerd kan worden en in welke gedesinvesteerd. Daarnaast valt tevens af te leiden of de PMC’s met de grootste omzet zich nog in de meest aantrekkelijke gebieden bevinden.

LITERATUUR
Kotler, PH. (2001). Marketing Management. Prentice/Hall International.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.