Juridisch Kennisbank

De vennootschap onder firma nader toegelicht

Naast de eenmanszaak waar één ondernemer een organisatie runt is er de vennootschap onder firma (VOF) waar bij twee of meer ondernemers besluiten een organisatie te starten. Hierin brengen de verschillende ondernemers ofwel vennoten goederen, arbeid of geld in en worden naar rato van de geleverde uitbetaald. Binnen een VOF ligt de nadruk sterk op het onderlinge vertrouwen en de samenwerking van de vennoten.

Oprichting
Er geldt net als bij de eenmanszaak één formele vereiste, namelijk de inschrijving van de organisatie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast wordt het sterk aanbevolen om samen met de andere vennoten een samenwerkingscontract op te stellen bij de notaris. Zo staan de afspraken die gemaakt worden voor wat betreft bevoegdheden, winstverdeling, inbreng van tijd, geld en goederen en beëindiging vast en weten de vennoten waar zich aan moeten conformeren. Daarnaast kunnen er zaken worden vastgelegd als voor welk bedrag de vennoten overeenkomsten mogen aangaan met derden. Een vennoot is zelf aansprakelijk voor de overeenkomst en niet de VOF wanneer een vennoot niet de bevoegdheid heeft om overeenkomsten aan te gaan of afgesproken bedragen te buiten gaat.

Aansprakelijkheid
Voor wat betreft aansprakelijkheid kan gesteld worden dat de vennoten met het privévermogen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schulden van de VOF. Ook wanneer een andere vennoot verantwoordelijk is voor eventuele schulden, zijn de medevennoten verantwoordelijk conform de opgestelde statuten. Wanneer het vermogen van de VOF niet toereikend genoeg is maken crediteuren dus aanspraak op het privévermogen. Net als bij de eenmanszaak wordt het dan ook sterk aangeraden om na te denken over trouwen op huwelijkse voorwaarden in plaats van in gemeenschap van goederen, aangezien bij de tweede constructie de echtgenoot ook aansprakelijk is voor mogelijke schulden van de VOF.

Belastingen
Net als bij de eenmanszaak betalen de vennoten inkomstenbelasting op de individuele winst. Alle vennoten hebben ook recht wanneer zij als ondernemer worden aangemerkt op vrijstellingen en aftrekposten voor belasting. Voorbeelden hiervan zijn investeringsaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. Ook is het mogelijk een Man-vrouwfirma op te richten in de vorm van een VOF. Wanneer zowel de man als vrouw als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt levert dit significante belastingvoordelen op. Echter is het risico dat beide ondernemers aansprakelijk zijn voor wat betreft het privévermogen.

Onderstaand worden de voorwaarden uiteengezet om als ondernemer te worden aangemerkt volgens de belastingdienst.

  • Minimaal 1225 uur per jaar in de onderneming steken
  • Financiële risico van de ondernemer, doordat de ondernemer verantwoordelijk is voor betalen van crediteuren en dat debiteuren de ondernemer betalen.
  • Er dienen minimaal drie opdrachtgevers per jaar binnen gehaald te worden. Als dit er minder dan drie zijn wordt de zelfstandige niet als ondernemer aangemerkt door de belastingdienst. In dit geval ziet de belastingdienst de relatie tussen opdrachtgever en zelfstandige als een tijdelijke dienstbetrekking. Een opdrachtgever vraagt dan ook vaak om een VAR-verklaring om aan te tonen dat je voor de belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt. Wanneer de belastingdienst de zelfstandige niet als ondernemer aanmerkt is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling van loon en sociale premies.
  • Het doel van de onderneming is het behalen van winst.
  • De onderneming is zelfstandig en voert zelfstandig activiteiten uit.

Sociale zekerheid en verzekeringen
De ondernemer betaalt premies voor de volksverzekeringen en heeft recht op AOW na de AOW gerechtigde leeftijd. Aanvullende pensioenregelingen dienen zelf verzorgd te worden. Aangezien een ondernemer geen werknemer is heeft hij of zij geen recht op de uitkeringen voor wat betreft WW, WIA en Ziektewet. Een ondernemer dient dan ook zelf bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid- of ziektekostenverzekering af te sluiten.

Bijzondere zaken VOF
Als een vennoot overlijdt of uittreedt zal de VOF eindigen. Echter zijn deze zaken vast te leggen in de statuten van het vennootschapscontract. Hierin kan ook worden vastgelegd wanneer de VOF in stand blijft. Er zouden bijvoorbeeld nieuwe vennoten gezocht kunnen worden of de onderneming verandert haar ondernemingsvorm. Gebruikelijk binnen een VOF is dat vennoten in staan voor betalingen en meedelen in de winst naar rato van de participatie in de economische activiteiten van de organisatie. Ook wanneer er besloten wordt de VOF te ontbinden, zal er naar rato van de prestaties geld verrekend worden.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten