Economie Kennisbank

Het Integrated Reporting Framework (IR-framework)

Integrated reporting betreft een samenvattende rapportage waarin organisaties aangeven hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. Het Integrated Reporting Framework (IR-framework) betreft een methode van rapporteren en beoogt een integrale rapportage te geven op de navolgende waarden of kapitaalsoorten:

  1. Financieel 
  2. Geproduceerd (producten en diensten)
  3. Intellectueel
  4. Menselijk
  5. Sociaal- en relationeel
  6. Natuurlijk kapitaal

1.Financieel kapitaal
Onder financieel kapitaal wordt verstaan; het kapitaal dat beschikbaar is voor de organisatie om goederen en/of diensten te kunnen leveren. Ook het kapitaal dat is verworven via leningen, het eigen vermogen, subsidies en het kapitaal dat is gegenereerd door productie of investeringen.

2. Geproduceerd kapitaal
Tot deze kapitaalsoort behoren alle geproduceerde producten en diensten, dus gefabriceerde fysieke objecten die voor de organisatie beschikbaar zijn om goederen of diensten te produceren. Inclusief gebouwen, gereedschap e.d.

3.Intellectueel kapitaal
Tot deze kapitaalsoort behoort alle ontastbare (organisatie)kennis, inclusief patenten, copyrights, software, rechten en licenties. Maar ook het organisatorisch kapitaal zoals onbewuste kennis, systemen, procedures en protocollen.

4. Menselijk kapitaal
Hier worden alle menselijke competenties zoals bekwaamheid, loyaliteit, motivatie en ervaring bedoeld. Maar ook ethische waarden zoals corruptie, criminaliteit, discriminatie, kinderarbeid en diversiteit zijn waarden die tot deze kapitaalsoort behoren

5. Sociaal relationeel
Met deze kapitaalsoort worden de instellingen en relaties met en tussen gemeenschappen, groepen stakeholders, andere netwerken en hun reputatie bedoeld. Ook behoort tot deze kapitaalsoort de mogelijkheid tot het delen van informatie om individuele en/of gemeenschappelijk welzijn te verbeteren. Daarnaast behoren gedeelde normen, waarden en gedragingen tot deze kapitaalsoort.

6. Natuurlijk kapitaal
Onder deze kapitaalsoort wordt alle vernieuwbare en niet-vernieuwbare natuurlijke processen en grondstoffen die helpen de welvaart van de organisatie in het verleden, het heden of de toekomst te verbeteren, zoals energie en water.

Waarom het IR-framework?
Het rapporteren over duurzaamheidaspecten van de bedrijfsvoering zoals mensenrechten, milieu en dergelijk in MVO-verslaggeving is enigszins mainstream, maar een volgende logische stap in het rapporteren is geïntegreerd rapporteren. In een geïntegreerd rapport is het de bedoeling om de samenhang tussen alle onderdelen (waardesoorten/kapitaalsoorten) duidelijk te maken. Het IR-framework met haar zes kapitaalsoorten biedt een denkmodel om de samenhang tussen de verschillende waardeaspecten in kaart te brengen. Het is de missie van het International Integrated Reporting Counsil (IIRC) het geïntegreerd denken mainstream te willen maken binnen de reguliere bedrijfsvoering. Geïntegreerd denken betekent dat de bedrijfsvoering qua strategie wordt afgesteld op geïntegreerde verslaglegging.

Door integraal te rapporteren over deze op elkaar ingrijpende waarden kunnen bedrijven inzichtelijk maken hoe deze waarden zich tot elkaar verhouden in de eigen bedrijfsvoering. De inzichten die deze wijze van rapporteren verstrekt kan bijdragen aan de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving, én deze mogelijk versnellen.

Dit is een bijdrage van Cristel Busser.
Cristel Busser is als beleidsmedewerker Onderwijs & Innovatie verbonden aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen en houdt zich bezig met tal van maatschappelijke vraagstukken. 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten