Deelnemingsvrijstelling

De deelnemersvrijstelling betreft een vrijstelling voor een aantal bedragen dat een dochteronderneming naar de moederonderneming stort. Dit betreft dus een vrijstelling op de vennootschapsbelasting en kan uitsluitend worden toegepast door vennootschappen, echter niet wanneer sprake is van een fiscale eenheid. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om concernwinsten niet dubbel te belasten. Wanneer deze vrijstelling er niet zou zijn, dan zou de dochteronderneming bij het maken van de winst v...
Lees verder

Goed koopmansgebruik

Dit betreft een begrip uit het belastingrecht teneinde de belastbare winst te bepalen (art. 3.25 WIB 2001). Hiermee wordt geduid dat een ondernemer uit verschillende methoden kan kiezen om de jaarwinst te bepalen zolang het binnen het kader van goed koopmansgebruik blijft. In dit verband stelt de Hoge Raad: ‘’als vaststelling van de winst is gebaseerd op geldende bedrijfseconomische inzichten, tenzij dit in strijd zou zijn met belastingwet’’.Het betreft een dynamisch begrip, inhoudende dat het ...
Lees verder

Rechtsbescherming in belastingzaken

De basis van de rechtsbescherming in belastingzaken ligt in het bestuursrecht, echter wijkt het soms van het  belastingrecht en bestuursrecht af. Een belastingplichtige kan wanneer de persoon het niet eens is met een besluit van de inspecteur de navolgende stappen ondernemen:1. In bezwaar bij de belastingdienst (art. 26 AWR geeft aan dat er beroep bij de rechtbank mogelijk is, echter brengt art. 7:1 Awb mee dat er daaraan voorafgaand bezwaar moet worden gemaakt); bezwaar kan worden ingesteld te...
Lees verder

Structuur van een belastingwet

Een belastingwet is als volgt opgebouwd: Belastingplichtige (wie?): iedereen die belastingplichtig is, moet belasting betalen. Er kunnen echter uitzonderingen zijn, de zogenaamde subjectieve vrijstellingen. Belastinggrondslag (waarover?): ook hier kunnen uitzonderingen op zijn: objectieve vrijstellingen. Tarief (hoeveel?): hoeveel er betaalt moet worden. Dit kan berekent worden door een progressief tarief, proportioneel of degressief. Wijze en periode van heffing (hoe en wanneer?)
Lees verder

Belastingbeginselen

Er dient rekening worden gehouden met allerlei beginselen bij het bepalen van het belastingrecht, namelijk: Doelmatigheid: het moet zo efficiënt mogelijk worden geheven. Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen gelijk behandelen. Draagkrachtbeginsel: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Hierbij moet rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden (uitvloeisel van het gelijkheidsbeginsel). Profijtbeginsel: belastingen heffen van mensen die van overheidsdiensten profiteren en n...
Lees verder

Loonheffingskorting

Bij inhouding van loonbelasting wordt enkel rekening gehouden met de standaard loonheffingskorting (art. 21a en 21c wet LB). De loonheffing betreft het gezamenlijk bedrag van de navolgende heffingskortingen: - Algemene heffingskorting (art. 22 wet LB) - Arbeidskorting (art. 22a wet LB) - Jonggehandicaptenkorting (art. 22aa wet LB) - Ouderenkorting (art. 22b wet LB) - Alleenstaande ouderenkorting (art. 22c wet LB) Als de werknemer tegelijkertijd meer dan één dienstbetrekking heeft, dan kan hij ...
Lees verder

Belastingrecht

'Belastingrecht - Bronnenboek' is een inleiding in het Nederlandse belastingrecht, toegespitst op juridische opleidingen in het mbo. Na een inleidend hoofdstuk met begripsbepalingen worden aan de hand van de belangrijkste heffingswetten de belangrijkste belastingsoorten behandeld: de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Daarna komt een aantal lokale belastingen aan de orde en verder de erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting en assuran...
Lees verder