Economie Kennisbank

Beoordelen van investeringsvoorstellen: boekhoudkundige terugverdienperiode

Een investeringsproject is het totaal van investeringen in vaste en vlottende activa dat nodig is om een bepaalde investeringsbeslissing uit te voeren. Ondernemingen selecteren en beoordelen investeringsprojecten op basis van de in- en uitgaande geldstromen. Dit wordt gedaan door de ingaande geldstromen als gevolg van de investering, dus de inkomsten die extra worden gegenereerd als gevolg van de investering, en dus niet de inkomsten die al gemaakt werden voor de investering, te vergelijken met de uitgaande geldstromen van de investering. Aan de hand van deze analyse en beoordeling kan worden vastgesteld of een project aanvaardbaar is.

Bepalen netto geldontvangsten
Door de ingaande geldstromen die voortvloeien uit de investering te verminderen met de gelduitgaven als gevolg van de investering ontstaat het bedrijfsresultaat. Het investeringsbedrag wordt hierbij niet tot de gelduitgaven gerekend, omdat het hier gaat om de gelduitgaven die voortvloeien uit de investering. Bij het bepalen van de netto geldontvangsten dient echter rekening te worden gehouden met vennootschapsbelasting. Om tot het uiteindelijke netto geldontvangst te komen wordt de vennootschapsbelasting van het bedrijfsresultaat afgetrokken. Hierbij worden interestkosten buiten beschouwing gelaten, omdat deze tot de secundaire geldstromen behoren. Belangrijk gegeven is dat bij de netto geldontvangsten altijd de afschrijving van de investering weer wordt opgeteld.

Beoordeling van investeringsvoorstellen
Er zijn een aantal verschillende methoden beschikbaar om investeringsvoorstellen mee te kunnen beoordelen en derhalve om te bepalen of een investering aanvaardbaar is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen methoden, namelijk tussen de boekhoudkundige- en de economische methoden. Bij de boekhoudkundige wordt geen rekening gehouden met het aspect tijd. Dat houdt in dat een netto geld ontvangst van bijvoorbeeld €100 van vandaag dezelfde waarde heeft als een ontvangst over tien jaar, terwijl deze waarde substantieel kan verschillen door wisselingen in de waarde van de euro en doordat geld belegd had kunnen worden. Bovendien houdt de boekhoudkundige benadering in dat bedragen die op verschillende momenten beschikbaar komen zonder verdere bewerkingen bij elkaar mogen worden opgeteld. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen boekhoudkundige- en economische methoden om investeringen te beoordelen, deze worden hier onder opgesomd.

Boekhoudkundige methoden:

  • De boekhoudkundige terugverdienperiode
  • De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit

Economische methoden:

  • De economische terugverdienperiode
  • De nettocontantewaardemethode(NCW-methode)

Voor de toelichting van de verschillende methoden om investeringen te beoordelen wordt er gebruik gemaakt van het volgende fictieve project. In de tabel staat beschreven hoe de netto geldontvangst berekend kan worden. Daaronder worden de gegevens van een fictief investeringsproject weergeven.

Tabel: berekening netto geldontvangst

Tabel investeringsbeslissingen

De afschrijving van een investering wordt als kostenpost aangemerkt, maar leidt niet tot een uitgave. Dit is de waardevermindering van de investering per jaar en wordt berekend door de restwaarde van de investering af te trekken en te delen door de investeringstermijn( (Investering-restwaarde)/investeringstermijn=afschrijving per jaar). De afschrijving is dan wel aftrekbaar voor de belasting, maar moet na aftrek van de belasting weer opgeteld. Wanneer de afschrijving niet weer wordt opgeteld wordt een te lage waarde aan netto geld ontvangsten berekend, aangezien de afschrijving niet tot uitgave heeft geleid.

-Investering: €200.000.
-Jaarlijkse netto geldontvangsten: €80.000.
-Restwaarde investering: €60.000(dit is het bedrag waarvoor een investering, bijvoorbeeld een machine aan het eind van de investeringstermijn kan worden verkocht).
-Investeringstermijn: 4 jaar.

Boekhoudkundige terugverdienperiode
Hieronder wordt de methode boekhoudkundige terugverdienperiode uiteengezet.
Bij de boekhoudkundige terugverdienperiode draait het om de tijd die nodig om middels de netto geldontvangsten het investeringsbedrag terug te verdienen. Voor de boekhoudkundige terugverdienperiode worden de netto geld ontvangsten bij elkaar opgeteld, waaruit vervolgens kan worden afgeleid in welk jaar de investering wordt terugverdiend. De investering bedraagt €200.000 en de jaarlijkse netto geldontvangsten bedragen €80.000. In jaar 2 bedraagt de totale netto geld ontvangst over de eerste twee jaar €160.000 en in jaar 3 over de eerste 3 jaar €240.000. Dat betekent dat het investeringsbedrag van €200.000 middels de netto geld ontvangsten geëvenaard wordt in jaar 3. De boekhoudkundige periode is voor deze investering drie jaar. Een onderneming zal zelf moeten bepalen in hoeveel jaar het een investering wil terug verdienen. Hoe hoger het risico van een investering hoe sneller een onderneming de investering wil terug verdienen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.