Evenredigheidsbeginsel

Niet alleen de wijze waarop de belangen worden afgewogen moet naar behoren gebeuren, maar ook het uiteindelijke resultaat van deze afweging. Hier speelt het evenredigheidsbeginsel op. Want, hoe zwaarder de belangen van de burger, hoe zwaarder de algemene belangen daartegenover moeten zijn om de burger toch in zijn belangen te raken met een rechtvaardiging. De rechter toetst terughoudend aan het evenredigheidsbeginsel. Hij mag alleen tot vernietiging overgaan indien het bestuursorgaan redelijker...
Lees verder

AVV

De invulling van de definitie van een AVV (Algemeen Verbindend Voorschrift) is niet nader uitgewerkt in de AwB en is aan de wetgever overgelaten. Wel bekend is dat AVV’s afkomstig zijn van bestuursorganen (bestuurswetgeving) en en heeft de navolgende kenmerken:AlgemeenAlgemeenheid naar tijd (het moet niet ingetrokken zijn), persoon en rechtsfeit. De norm is derhalve gericht op een open groep mensen en is voor herhaling vatbaar. VerbindendEr mag geenszins van worden afgeweken in tegenstelling to...
Lees verder

Mandaat (Bestuursrecht)

Mandaat (de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen) is de derde vorm van bevoegdheidsverlening en is geregeld in art. 10:1 t/m 10:12 Awb. Het houdt dus in dat een bestuursorgaan een ander machtigt om onder zijn verantwoordelijkheid en onder zijn naam zijn bevoegdheden uit te oefenen. Het cruciale verschil met delegatie is dat het besluit niet aan de mandataris wordt toegerekend, omdat de verantwoordelijkheid nogsteeds bij de mandaatgever ligt. Er zijn drie vormen van ma...
Lees verder

Delegatie (Bestuursrecht)

Delegatie is het door het bestuursorgaan overdragen van zijn bevoegdheid op een ander bestuursorgaan (de delegataris). De delegataris zal deze bevoegdheid onder eigen naam en (dus) eigen verantwoordelijkheid uitoefenen. Delegatie is geregeld in titel 10.1 in de artikelen 10:13 t/m 10:20 Awb. Het gaat dus om de verschuiving van de bevoegdheid en verantwoordelijkheid, maar er is wel een wettelijke grondslag voor nodig, zie artikel 10:15 Awb (bijv. art. 156 Gem.Wet). In tegenstelling tot attribu...
Lees verder

Contra-legemwerking

In diverse ‘Doorbraakarresten’ heeft de Hoge Raad bepaald dat bij uitzondering het vertrouwensbeginsel voorrang heeft boven de wet. In het betreffende geval blijft de wet dan buiten toepassing. De algemene gelding van de wet blijft echter onaangetast. In het arrest van HR 12 april 1978, NJ 1979/533 beroept een burger zich op een ministeriële beleidsregel, die niet overeenstemt met de toepasselijke bepalingen van de Successiewet. In geding is schending van het vertrouwensbeginsel bij strikte wet...
Lees verder

B-orgaan

Een B-orgaan is een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (art. 1:1 lid 1 sub b Awb); Aan deze/dit ‘persoon of college’ is een publieke taak opgedragen. Ter uitoefening daarvan beschikt deze persoon of dit college over publiekrechtelijke bevoegdheden betreffende het nemen van besluiten.(Besturen van) private rechtspersonen in de zin van art. 2:3 BW worden soms belast met de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden. Dit geldt met voornamelijk voor stichtingen. De org...
Lees verder

A-orgaan

Een A-orgaan betreft een een orgaan van een rechtspersoon ingesteld krachtens publiekrecht (art. 1:1 lid 1 sub a Awb); Rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht zijn te vinden in art. 2:1 BW. Art. 2:1 lid 1 BW bepaalt dat de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend (publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en openbare lichamen ingesteld krachtens art. 134 Gw), rechtspersoonlijkheid bezitten. And...
Lees verder

Functies bestuursprocesrecht

Het bestuursprocesrecht kent twee functies: 1: Handhaving van het objectieve recht; 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. Handhaving objectief recht (contentieux objectif)1. Doelstelling is handhaving van het objectieve recht. 2. De bestuursrechter oefent toezicht uit op de rechtmatige uitoefening van de bestuursbevoegdheid. 3. Centraal staat de toetsing van een bestuursbesluit aan het recht. 4. Een onrechtmatig besluit wordt door de bestuursrechter vernietigd. Rechtsbescherming (contentieux ...
Lees verder