Wetgeving van Burgerlijke Rechtsvordering

De wetgeving van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) beschrijft concrete regels voor het voeren van een procedure bij de burgerlijke rechter. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verstrekt het wettelijk kader voor het procederen ten overstaan van de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad, evenals voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging van uitspraken.
Lees verder

De problematiek omtrent toepassing van het Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag betreft een compromis van koop-en handelsrecht in verschillende landen en heeft als gevolg dat het verdrag gebreken en tegenstrijdigheden bevat.  Dit is echter onvermijdelijk, daar dit verdrag betrekking heeft op een omvangrijk rechtsgebied waarbij veel verdragsluitende staten zijn betrokken die verschillende rechtsstelsels kennen. De opstellers van het verdrag hebben getracht een balans te vinden tussen enerzijds contrasterende ‘civil law’ en ‘common law’ anderzijds. Als ...
Lees verder

Attributie (Bestuursrecht)

Attributie is een daad van de wetgever waarbij een nieuwe bevoegdheid wordt geschapen, iets wat alleen gebeurt in een wettelijk voorschrift. Dit kan bij de formele wet gebeuren, maar ook bij algemene maatregel van bestuur en ministeriele regeling. Attributie gebeurt normaal gesproken alleen aan bestaande bestuursorganen, maar de wetgever mag ook aan ZBO’s, privaatrechtelijke rechtspersonen (denk aan De Nederlandsche Bank) en aan ambtelijke bestuursorganen bevoegdheden toekennen. Bij ambtelijke b...
Lees verder