Change management Communicatie Leiderschap Modellen

TGI leiderschapsmodel

TGI staat voor ‘Themagecentreerde Interactie’. TGI betreft een model dat leidinggevenden concrete mogelijkheden biedt om aan de nieuwe eisen die aan effectief leiderschap worden gesteld te voldoen. Dit betreft concreet  houvast bieden bij veelal vlot opeenvolgende veranderingen alsmede ruimte bieden voor zelfverantwoordelijkheid en ontwikkeling van medewerkers.
De grondlegster van TGI, Ruth C. Cohn, ontwikkelde een systeem van waarden en opvattingen en een concrete methode voor het leidinggeven aan groepen en teams.
De waarden van Cohn vormden de basis voor het TGI-systeem.
Deze betreffen:

 1. Erkennen van de mens als psychobiologische eenheid en als autonoom én interdependent wezen;
 2. Respect voor ontwikkeling en groei en de bewustwording dat ieder individu vrije ruimte heeft om verantwoordelijkheid te nemen in iedere dagelijkse situatie.

Vanuit bovengenoemde waarden ontwikkelde Cohn een concrete methode: het vier-factorenmodel, het werken met thema’s en passende structuren, en het participerend leiderschap.
Waar mensen met elkaar werken, leren en leven zijn feitelijk vier factoren aan het werk:

 1. De taak waaraan gewerkt wordt, het doel, de opgave of leerstof, het HET
 2. Iedere afzonderlijke betrokken persoon met zijn of haar competenties, wensen, gevoelens en levensgeschiedenis: het IK
 3. De relaties en interacties tussen alle betrokkenen: het WIJ
 4. Het kader, de context, de factoren uit de omgeving: de GLOBE

Voor een optimale samenwerking, voor de duurzame ontwikkeling van het individu en de organisatie zijn al deze vier factoren van gelijk gewicht.De kern van TGI is dat leidinggevenden leren om te balanceren tussen de genoemde vier factoren zodat er een levendige situatie ontstaat, waarin steeds mogelijkheden zijn om te leren in de dagelijkse praktijk. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat al deze factoren tot hun recht komen alsmede op het juiste moment aandacht krijgen.
Wanneer een leidinggevende inzicht heeft in de onderlinge samenhang tussen deze vier factoren en de intuïtie ontwikkelt om op het juiste moment aandacht te geven aan een van de vier factoren bevordert dit de teameffectiviteit. Een cultuur realiseren waarin mensen werkelijk open en eerlijk durven te zijn en verantwoordelijkheid nemen vraagt om een bepaalde leiderschapsstijl. TGI biedt hiertoe een aantal grondregels, de postulaten, namelijk:

 1. Het chairpersonpostulaat: wees je eigen leider
  Dit postulaat nodigt uit tot zelfsturing. Concreet betekent dat het individu zich meer bewust dient te worden van de eigen interne en externe werkelijkheid. Het individu zintuigen, gevoelens en gedachten gebruikt om zichzelf en de omgeving beter te begrijpen Het individu keuzes maakt, in verantwoordelijkheid voor zichzelf én in de omgeving.

Het moge evident zijn dat interne en externe omstandigheden bepalend zijn voor de mate waarin de mens zelf invloed heeft op zijn of haar leven. Het is van belang dat wordt geleerd  onszelf te leiden door eigen keuzes te maken binnen de mogelijkheden die er zijn.

 1. Het storingenpostulaat: storingen hebben voorrang
  Dit postulaat nodigt uit om belemmeringen en beperkingen die je aandacht vragen en je afleiden van het eigenlijke werk te erkennen als realiteit. Voorts nodigt het uit te zoeken naar mogelijkheden om deze storingen productief te maken.

Thema’s & structuren
TGI streeft ernaar dat alle betrokken aan een bespreking actief participeren en zich niet afhankelijk opstellen van de leiding. Het TGI-thema betreft een methodisch instrument om dit proces vorm te geven. In een bespreking is het TGI-thema de centrale, meestal verbaal geformuleerde, focus van aandacht. Het TGI-thema brengt een proces op gang waarbij de betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen, waarnemingen, beleving en gedachten bij het thema. Ook hun ideeën voor de verdere ontwikkeling van het proces van de groep of het team kunnen op deze wijze aan bod komen.
Een goed geformuleerd TGI-thema stimuleert het werk- en leerproces, betrekt het individu bij het proces, betrekt de individuen bij het proces, is taak- en persoonsgericht, stimuleert openheid en uitwisseling onder elkaar.
Met het expliciet formuleren van het thema wordt ook de bedoeling van de leiding transparant. De deelnemers kunnen dan bewust kiezen of ze hier inderdaad mee aan het werk willen gaan. Dit bevordert hun eigen leiderschap.

Participerend leiderschap
Het participerend leiderschap van TGI betreft een wijze van leidinggeven waarbij de leider als deelnemer participeert in het proces én een eigen specifieke verantwoordelijkheid heeft.
Het gaat hierbij om een integratie van leiden en deelnemen. Anders gesteld: leidend deelnemen en deelnemend leiden.
De leiding weegt af en beslist, selectief en authentiek, welke vorm van participeren bevorderlijk is voor het proces en de taak. De participerende leider leidt tegelijkertijd het geheel én zichzelf en neemt in de keuzes die hij maakt beide perspectieven serieus.
De participerende leider is gericht op gelijkwaardige samenwerkingsrelaties en zoekt de juiste maat in leiderschap die nodig is om enerzijds de inhoudelijke verantwoordelijkheid waar te maken en anderzijds het persoonlijk leiderschap van iedere deelnemer of medewerker te bevorderen. De leiding geeft waar nodig sturing en doet dat taakgericht, persoonsgericht en procesgericht.
Alle betrokkenen worden met de oproep de ‘eigen leider’ te zijn gestimuleerd om mee te bepalen, verantwoordelijkheid te dragen en eventuele storingen te melden.

LITERATUUR
The Ruth Cohn Institute for TCI – International

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten