De stichting nader toegelicht

ondernemingsrecht2
Een stichting is een samenwerkingsvorm gericht op het realiseren van een sociaal doel, zoals een stichting gericht op cultuur of een humanitaire organisaties die is gericht op het helpen van andere mensen. Oprichting Ten eerste dient de stichting te worden ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Het tweede vereiste om een stichting op te richten is het opstellen van een notariële akte bij de notaris. Tevens dienen er in de akte statuten te worden opgenomen met daarin...
Lees verder

De vereniging nader toegelicht

Ondernemingsrecht1
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen om een bepaald doel te bereiken. Dit doel is overigens geen winst maken, maar een maatschappelijk doel. Een vereniging mag dan ook geen winst uitkeren, maar altijd weer investeren in de eigen organisatie. De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering, waarbij elk lid één stem heeft. De ledenvergadering stelt het bestuur samen. Oprichting Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten verenigingen, namelijk die met re...
Lees verder

De commanditaire vennootschap nader toegelicht

soorten werk
De CV is een bijzonder vorm van de VOF. Maar binnen de CV wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die de dagelijkse leiding hebben en stille vennoten die alleen geïnvesteerd hebben in de CV, maar niet bijdragen aan de economische activiteiten van de CV. De oprichting, belasting en sociale zekerheid hebben de zelfde werking als bij de VOF. Een verschil met de VOF is dus de stille vennoot, die is alleen aansprakelijk voor eventuele schulden met betrekking tot het geinvesteerde bedra...
Lees verder

De maatschap nader toegelicht

Ondernemingsrecht3
De Maatschap is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid en wordt gebruikt als samenwerkingsverband door mensen die een vrij beroep uitoefenen. Dit zijn beroepen als advocaat, arts, notarissen of adviseurs. De betrokken partijen zijn zelfstandig ondernemer, maar vormen gezamenlijk de maatschap. De maatschap is een overeenkomst tussen twee of meerdere personen, waarbij deze zich verbinden om economische activiteiten uit te voren onder een gemeenschappelijke naam met als doel het daaruit ontst...
Lees verder

De vennootschap onder firma nader toegelicht

ondernemingsrecht2
Naast de eenmanszaak waar één ondernemer een organisatie runt is er de vennootschap onder firma (VOF) waar bij twee of meer ondernemers besluiten een organisatie te starten. Hierin brengen de verschillende ondernemers ofwel vennoten goederen, arbeid of geld in en worden naar rato van de geleverde uitbetaald. Binnen een VOF ligt de nadruk sterk op het onderlinge vertrouwen en de samenwerking van de vennoten. Oprichting Er geldt net als bij de eenmanszaak één formele vereiste, namelijk de insc...
Lees verder

De eenmanszaak nader toegelicht

Ondernemingsrecht1
Binnen een eenmanszaak wordt de onderneming gedreven door één persoon. Dit is mogelijk als de ondernemer een zelfstandig beroep uitoefent of als de ondernemer de enige eigenaar is van de organisatie. Binnen een eenmanszaak is het dus wel degelijk mogelijk om personeel in dienst te hebben. Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat de ondernemer en de organisatie als één gezien worden. De ondernemer is in dat geval zelf aansprakelijk voor de schulden van zijn of haar onder...
Lees verder

De naamloze vennootschap nader toegelicht

soorten werk
Het kapitaal van een naamloze venootschap (NV) is verdeeld in aandelen net als bij de besloten vennootschap (BV). Echter zijn de aandelen van de NV vrij overdraagbaar en verhandelbaar op de aandelenbeurs, in tegenstelling tot de BV waarbij de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn. De hoogste macht ligt bij de aandeelhouders, zij komen tenminste een keer per jaar bij elkaar in debij de algemene vergadering van aandeelhouders(AVA). Tijdens de AVA kunnen aandeelhouders invloed uitoefenen door zich ...
Lees verder

Arbeidsovereenkomst – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

newsartimage_182477_560_9999_scl
Titel 10. Arbeidsovereenkomst   Afdeling 1. Algemene bepalingen   Artikel 610 1.De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 2.Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkoms...
Lees verder

Opdracht – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

newsartimage_182477_560_9999_scl
Titel 7. Opdracht   Afdeling 1. Opdracht in het algemeen   Artikel 400 1.De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of he...
Lees verder

Huur bedrijfsruimte & Pacht – Bijzondere overeenkomsten (Boek 7 BW)

newsartimage_182477_560_9999_scl
Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte   Artikel 290 1.De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op huur en verhuur van bedrijfsruimte. 2.Onder bedrijfsruimte wordt verstaan: a.een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een ...
Lees verder